ضمن تشکر از برقراری ارتباط با شبکه کالافیس

 

در صورت داشتن انتقاد و شکایت از هریک از بخشهای شبکه، موضوع را بعنوان موضوع ایمیل و متن خودرا در بخش متن ایمیل نوشته و به آدرس complaint@kalaface.com ارسال نمایید.

 

همکاران ما در اسرع وقت شکایات شما را بررسی خواهند کرد.