پلی آیتک آپادانا تولیدکننده و ارائه دهنده انواع نوار آبیاری قطره ای

نوار آبیاری قطره ای

09901802104 خانم فاتح

توضیحات

پلی آیتک آپادانا تولیدکننده و ارائه دهنده انواع نوار آبیاری قطره ای